Hallinto

Operatiivisesti toimintaa johtaa vuosittain valittava puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa (hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä). Jäsenistö valitsee vuosittain kahdeksi vuodeksi kerrallaan 3 uutta jäsentä kulloinkin erovuorossa olevien tilalle syksyllä järjestettävässä vuosikokouksessa, jonne jäsenet kutsutaan ja kaikilla toimikelpoisilla aikuisjäsenillä on oikeus ehdottaa, äänestää ja vaikuttaa.

Keväällä vuosittain pidetään myös koko yhdistyksen jäsenistön kevätkokous, jossa käydään läpi edellisen vuoden toiminta ja tilinpito tulostietoineen.

Puheenjohtajan ja hallituksen lisäksi yhdistyksessä tarvitaan useita vastuunsa kantavia seuratoimijoita, esim. eri alajaostojen vetäjiä ja muita seuran toiminnoista vastaavia henkilöitä.

Puheenjohtajan, hallituksen ja muiden toimienkilöiden yhteystietoja löydät kunkin osatoiminnon kohdalta omilta sivuiltaan.

Mikäli sinulla on toimintaan ja kehittämiseen liittyviä ideoita tai olet kiinnostunut ottamaan toimitehtäviä tai vastuuta seuran toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

Jäsenistö yhdessä tekee seuran, ja seuran toiminnasta sellaista kuin sen haluamme olevan, ole siis aktiivinen ja vaikuta!

Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Lempäälän Urheiluautoilijat ry ja sen kotipaik­ka on Lempäälän kunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on urheiluautoilun edistäminen Lempää­lässä ja sen ympäristössä järjestämällä kilpailuja, näytöksiä, ko­kouksia, esitelmiä sekä muita sentapaisia autoalaan liittyviä tilai­suuksia. Tarkoituksensa saavuttamiseksi voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 §
Yhdistyksen vuosijäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen moottoriurheilua harrastava henkilö, joka alistuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Tullakseen hyväksytyksi täytyy vähintään neljän hallituksen jäsenen kannattaa anomusta.

4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • kutsuttuja kunniajäseniä
 • ainaisjäseniä
 • kannattajajäseniä, joina voivat olla myös rekisteröidyt yhdistykset sekä muut fyysilliset tai juridiset henkilöt
 • vuosijäseniä

Yhdistykselle voidaan valita kunniapuheenjohtaja hänen elinajakseen. Yhdistyksen jäsenet kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta maksavat yhdistykseen liittyessään sisäänkirjoitus­maksun sekä jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

5 §
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on toiminut vastoin hyviä tapoja, yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä. Tällöin täytyy vähintään neljän hallituksen jäsenen kannattaa erottamista.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä käsittävä hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja puheenjohtaja joka vuosi.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolme (3) jäsentä vuoron mukaan.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet valitsee vuosikokous.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen läsnäollessa.

7 §
Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien saavuttamiseksi
 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat sekä valvoa toimikuntien työtä
 • vastata yhdistyksen omaisuuden ja talouden hoidosta sekä kirjanpidosta
 • jos katsoo tarpeelliseksi, valita avukseen asiamies, sihteeri, rahastonhoitaja, kerhomestari ja muut toimihenkilöt. Näiden henkilöiden valitsemisen voi hallitus siirtää vuosikokoukselle
 • laatia vuosikertomus ja tilinpäätös sekä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä valmistaa muut vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
 • määrätä ja tiedoksisaattaa sääntöjen edellyttämällä tavalla kokousten paikka ja aika
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • tehdä vuosikokoukselle ehdotus kunniajäsenistä
 • pitää jäsenluetteloa
 • järjestää kilpailut, näytökset sekä muut 2 §:ssä edellytetyt tilaisuudet ja vahvistaa kilpailusäännöt
 • hoitaa yhteistoimintaa muitten moottorialan yhdistysten ja liittojen kanssa.

8 §
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

9 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu tapahtuu samoin kuin vuosikokoukseen, puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja.

10 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, ja tulee tilintarkastajien palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

11 §
Vuosikokous pidetään Lempäälässä tai poikkeuksellisesti hallituksen katsomassa paikassa lähialueella marraskuun aikana. Kokouspaikan ja ajan määrää lähemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan seuran verkkosivuilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja on kokouskutsussa otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle vuodelle
 • valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet
 • valitaan eri toimikuntiin yhteysmiehet ja jäsenet
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • esitetään hallituksen laatimat talous- ja toimintasuunnitelmat seuraavalle vuodelle ja päätetään niistä
 • määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 • päätetään kunniajäsenten kutsumisesta
 • käsitellään muut asiat, jotka hallitus vuosikokoukselle esittää.

12 §
Tilikokous pidetään Lempäälässä helmi-maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää lähemmin hallitus.

Kutsu julkaistaan 11 §:ssä mainitulla tavalla.

Tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilivuodelta
 • käsitellään muut asiat, jotka hallitus vuosikokoukselle esittää.

13 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, päättää kokous sen jäljelle jääneiden varojen luovuttamisesta jollekin moottoriurheilua edistävälle laitokselle tai rekisteröidylle yhdistykselle maassamme käytettäväksi sen tarkoitusperien edellyttämällä tavalla.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään puolet yhdistyksen jäsenistä on läsnä kokouksessa ja että vähintään kaksi kolmattaosaa (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Ellei puolta jäsenmäärästä ole saapuvilla, on uusi, samalla tavoin koolle kutsuttu ylimääräinen kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen ja voidaan siinä kokouksessa huolimatta jäsenten luvusta tehdä päätös yhdistyksen purkamisesta, kun se tapahtuu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänten enemmistöllä.

14 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä tehty päätös.

15 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa järjestämiensä kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

16 §
Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.

Lempäälässä huhtikuun 27. päivänä 1998